Фабричка турнеја

Glass Cutting

Сечење стакло

Glass Tempering

Стакло калење

Glass Cleaning

Чистење на стакло

Glass Laminating

Ламинирање на стакло

Glass Coating

Стаклен слој

Gluing & Inspection

Лепење и инспекција

Butyl Coating

Бутил слој

Silk-Printing

Свила-печатење

Insulated Glass

Изолирано стакло

Freezer Door Gasket

Заптивка на вратата на замрзнувачот

Pvc Extrusion

ПВЦ екструзија

PVC Frame Stacking

Редење на ПВЦ рамка

Aluminum Frame Processing

Обработка на алуминиумска рамка

Freezer Door Essembling

Составување врата на замрзнувачот

Freezer Door Stacking

Редење на врата на замрзнувачот

Shutter Accessories

Додатоци за блендата за лувер стакло

Shutter Essembling  Shutter Essembling

Склопување на блендата

Louver Glass Inspection

Инспекција на стакло Лувер

Finished Louver Glass Stacking

Завршено редење на стакло Лувер

Packing For Exporting

Пакување за извоз